Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

.

.

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) – zmodernizowany 04.2018 przez prof. Ewę Kraskowską

I.    Informacje ogólne

1.   Nazwa modułu kształcenia: Teoria przekładu

2.   Kod modułu kształcenia: 03-TPR-21PDM

3.   Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach wybranej (fakultatywnej) specjalizacji

4.   Kierunek studiów: filologia polska

5.   Poziom studiów: II stopień

6.   Rok studiów: II

7.   Semestr: zimowy

8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 h wykładu, 15 h ćwiczeń

9.   Liczba punktów ECTS: 4

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Ewa Kraskowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.Język wykładowy: polski, angielski

 

II.   Informacje szczegółowe

1.   Cel (cele) modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów z różnymi teoriami przekładu

- uporządkowanie wiedzy teoretycznoliterackiej

- doskonalenie umiejętności tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski tekstów naukowych z zakresu humanistyki (praca indywidualna i zespołowa)

- doskonalenie znajomości English for Academic Purposes

- kształtowanie świadomości transkulturowej

2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2; potwierdzone osiągnięciami efektów kształcenia w zakresie przedmiotów: poetyka przekładu, historia przekładu

3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

 

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

TPR_01

zreferować i porównać koncepcje przekładu wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21

TPR_02

wyjaśnić rolę studiów nad przekładem w całokształcie wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21, K_K05

TPR_03

czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne z zakresu teorii literatury i studiów nad przekładem w języku polskim i angielskim

K_W01, K_W02, K_W03,  K_U04, K_U06,

TPR_04

dokonać przekładu średnio skomplikowanego tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

K_U14

TPR_05

przygotować i przedstawić w dowolnej formie prezentację  o tematyce przekładoznawczej

K_U10

TPR_06

czynnie uczestniczyć w zespołowej pracy translatorskiej 

K_K12

 

4.   Treści kształcenia

 

Nazwa modułu kształcenia: Teoria przekładu

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01

zakres, miejsce i znaczenie teorii przekładu w naukach humanistycznych

TPR_02

TK_02

wielojęzyczność i wielokulturowość a problemy przekładu

TPR_02

TK_03

strukturalistyczne i semiotyczne badania nad przekładem

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_04

przekład w ujęciu hermeneutycznym

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_05

polisystemowa teoria przekładu

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_06

zwrot kulturowy w Translation Studies

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_07

przekład w perspektywie studiów feministycznych, genderowych i postkolonialnych

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_08

przekładoznawstwo kognitywistyczne

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_09

tłumaczenie wspomagane komputerowo (Computer Assisted Translation, CAT)

TPR_04, TPR_06

TK_10

przekład audiowizualny

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_11

prawo autorskie a przekład

TPR_02

TK_12

tłumaczenie tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych (z języka angielskiego na polski)

TPR_04, TPR_06

 

5.   Zalecana literatura

-         E.Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków 2004

-         G.Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000

-         Polska myśl przekładoznawcza, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2013

-         Postcolonial Translation. Theory and Practice, ed. S. Bassnett, H. Trivedi, Routlege 1999

-         Routlege Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker, Routlege 1998

-         Współczesne teorie przekładu, red. P.Bukowski, M.Heydel, Kraków 2009

 

6.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: nie dotyczy

7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Biblioteczka translatologiczna (Repozytorium WFPiK): https://150.254.98.91:444/r_glowny.php?powrotd=13&nr_ekr=1 .

Strony specjalizacji przekładowej: www.przekladowa.amu.edu.pl; http://www.teoriaprzekladu.edu.pl/

 


 

III. Informacje dodatkowe

1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Teoria przekładu

Symbol efektu kształcenia dla modułu

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

TPR_01

TK1 do TK8

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prowadzenie notatek z zajęć w ogólnodostępnym pliku (chmura)

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

ocena aktywności w trakcie zajęć

egzamin pisemny

TPR_02

TK1 do TK8

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prowadzenie notatek z zajęć w ogólnodostępnym pliku (chmura)

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

ocena aktywności w trakcie zajęć

egzamin pisemny

TPR_03

TK1 do TK8

lektura i prezentacja indywidualna, dyskusja w grupie, prowadzenie notatek z zajęć w ogólnodostępnym pliku (chmura)

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

ocena aktywności w trakcie zajęć

egzamin pisemny

TPR_04

TK9

praca indywidualna i zespołowa (w trakcie zajęć i poza godzinami kontaktowymi)

ocena pracy pisemnej (notatki z zajęć)

TPR_05

TK3 do TK8

praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi  i wystąpienie w trakcie zajęć

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

TPR_06

TK9

praca zespołowa w trakcie zajęć i poza godzinami kontaktowymi (chmura)

ocena efektów pracy zespołowej

 

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:

-         Interdyscyplinarność w studiach nad przekładem

-         Zwrot kulturowy w TP

-         Typologie przekładu (Jakobson, Reiss)

-         Polisystemowa teoria przekładu

-         Przekład audiowizualny i intersemiotyczny


 

 

2.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Teoria przekładu

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Godziny konsultacji

2

Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach (wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu, przygotowanie prezentacji w dowolnej formie, prowdzenie wspólnych notatek z zajęć)

6

Czytanie wskazanej literatury

20

Przygotowanie do egzaminu

20

Tłumaczenie fragmentu tekstu naukowego z j.angielskiego

20

Egzamin pisemny

2

SUMA GODZIN

99

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

4

 

 

3.   Kryteria oceniania

 

-         aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

-         wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

-         sprawność translatorska (zwłaszcza w zakresie tłumaczenia tekstu naukowego z dziedziny studiów nad przekładem, literaturoznawstwa lub językoznawstwa);

-         umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych, wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznych umiejętności translatorskich

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, zadowalająca umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

3,0 - zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), umiarkowana świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, słaba umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

 

2,0 - niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu

 

 


seo sorgulama site analiz seo analiz google sra bulucu backlink sorgulama sunucu tarama ekili ekili sitesi Who is html kod ifreleme seo hacklink hacklink sat hacklink panel seo analiz site analiz seo
cialis cialis fiyat seo sorgulamahacklink seo backlink sorgulama hacklink sat backlink sat makale program Tantm Yazs site analiz seo analiz seo araclar seo sorgula backlink sat instagram takipi hilesi meme kltme pubg hile al hacklink sat backlink al google sra bulucu wso shell phpshell indoxploit shell
sivas escort webadmin.php shell k2ll33d shell An0n 3xPloiTeR wso shell IndoSec Shell wso shell indoxploit shell Vhosts Bypass shell cgi telnet hacklink satış Base 64 Encode mini shell yalova escort cinsel güç artırıcı ilaç isimleri cinsel güç artırıcı macun isimleri penis sertleştirici cialis satış vega 100 mg ereksiyon sağlayıcı hap vigrande novagra lifta stag 9000 geciktirici geciktirici sprey cialis 100mg cialis 20 mg cialis 5 mg cialis cialis jel cialis fiyatı viagra nedir viagra fiyat cialis fiyat cialis 20 mg viagra viagra 100 mg fiyat viagra fiyat cialis nedir cialis cialis sipariş cialis jel cialis satış cialis 100 mg cialis 5 mg yalıkavak escort uludağ escort torba escort tarsus escort türkbükü escort side escort söke escort silifke escort selimiye escort serdivan escort şile escort seferihisar escort selçuk escort şarköy escort sarıgerme escort sapanca escort reyhanlı escort ortaca escort odunpazarı escort ölüdeniz escort mudanya escort milas escort menemen escort menderes escort marmaris escort manavgat escort lüleburgaz escort lara escort malkara escort lapseki escort kuşadası escort kumluca escort kundu escort köyceğiz escort konyaaltı escort kumla escort konak escort kırıkhan escort kaş escort kemer escort keşan escort kartepe escort karasu escort kapadokya escort islahiye escort karaburun escort iskenderun escort inegöl escort iğneada escort güvercinlik escort gümbet escort içmeler escort güllük escort göynük escort Görükle Escort Gölcük Escort göcek escort gelibolu escort finike escort gazipaşa escort fethiye escort eryaman escort erdemli escort ezine escort enez escort edremit escort erdek escort dörtyol escort didim escort dikili escort datça escort demre escort dalyan escort darıca escort dalaman escort çorlu escort çeşme escort çandarlı escort çerkezköy escort bodrum escort belek escort beldibi escort biga escort bartın escort niğde escort edremit escort görükle escort nilüfer escort antalya escort sakarya escort izmir escort istanbul escort şişli escort bayan şişli bayan escort mecidiyeköy escort şişli escort marlboro double fusion captain black puro marlboro touch aqua marmaris escort marlboro shuffle captain black sigara djarum black şişli escort marlboro ice blue mecidiyeköy escort marlboro shuffle istanbul escort kurtköy escort bodrum escort erkek azdırıcı hap sertleştirici ereksiyon ilaçları eczanede satılan cinsel ilaç isimleri eczane geciktirici hap penis sertleştirici ereksiyon hapları sertleştirici ereksiyon hapları erkek azdırıcı damla viagra krem cialis sipariş yapay kızlık zarı pendik escort kurtköy escort bakirkoy escort besiktas escort taksim escort caglayan escort cevizlibag escort kurtkoy escort gungoren escort bahcelievler escort eminonu escort escort istanbul bomonti escort beyoglu escort beykoz escort beyazit escort atasehir escort bebek escort bayrampasa escort basaksehir escort balmumcu escort free shop marlboro double fusion bahcesehir escort djarum black bahcelievler escort captain black bahcekoy escort captain black sigara bahariye escort atasehir escort marmaris escort captain black sigara atakent escort captain black arnavutkoy escort djarum black djarum black marlboro double fusion alibeykoy escort captain black marlboro double fusion anal escort free shop sigara acibadem escort adalar escort adapazari escort duty free shop kent switch pendik escort alibeykoy escort altinsehir escort bursa eskort bursa ucuz escort bursa escort izmit eskort kocaeli escort kuvvet macunu eczanelerde satılan sertleştiriciler priligy fiyat priligy 30 mg fiyatı dapoksetin fiyatı priligy 60 mg fiyatı egzama için şampuan seboreik dermatit şampuan egzama şampuanı sakal serumu mucize krem keratin serum yapay kızlık zarı penis büyütücü krem viagra fiyatı cialis 100 mg cialis fiyat geciktirici hap titan jel delay sprey biotin fiyat saç vitamini lifta 5 mg 28 tablet en ucuz fiyat lifta 5 mg 28 tablet eczane fiyatı cialis 5 mg 28 tablet fiyat lifta 5 mg 28 tablet fiyat lifta 5 mg fiyat cialis 5 mg fiyat lifta 20 mg fiyat priligy fiyat eczanelerde satılan sertleştiriciler priligy 30 mg fiyatı cialis 20 mg kullanıcı yorumları geciktirici hap eczane geciktirici sprey eczane lifta 20 mg yorumlar lifta 5 mg 28 tablet kullanıcı yorumları cialis kullananlar dapoksetin fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat titan jel cinsel güç artırıcı isimleri orcafil flynta 20 mg combo 100 mg sildegra vigrande jeligra sinegra lifta 5 mg lifta 20 mg degra viagra 100 mg viagra fiyatı viagra nedir viagra sipariş cinsel hastalıklar cialis jel cialis 20 mg eczane fiyatı cialis 5 mg 28 tablet fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg cialis satış istanbul escort malatya escort elazığ escort antalya escort adana escort bursa escort batman escort antep escort kocaeli escort diyarbakır escort kayseri escort hatay escort samsun escort ankara escort denizli escort konya escort bayan sakarya escort eskişehir escort izmir escort erzurum escort kuşadası escort adana escort ağrı escort maraş escort osmaniye escort karaman escort bayburt escort karabük escort kars escort bingöl escort siirt escort niğde escort tunceli escort kastamonu escort aksaray escort yalova escort muş escort amasya escort nevşehir escort van escort uşak escort batman escort tekirdağ escort bitlis escort düzce escort adapazarı escort bolu escort sakarya escort çanakkale escort ısparta escort trabzon escort amasya escort yalova escort karşiyaka escort tekirdağ escort kırklareli escort kırıkkale escort sinop escort gaziemir escort çankırı escort kırsehir escort kuşadası escort karaman escort artvin escort karabük escort kastamonu escort rize escort yozgat escort giresun escort niğde escort erzurum escort çorum escort ordu escort elazığ escort maraş escort aydın escort mardin escort van escort urfa escort aksaray escort burdur escort çeşme escort elazığ escort kütahya escort ardahan escort mardin escort edirne escort çankırı escort rize escort erzincan escort izmir escort ordu escort burgaz escort çorum escort ığdır escort ankara escort mersin escort eskişehir escort çorlu escort hatay escort eskişehir escort bursa escort aydın escort çanakkale escort denizli escort konya escort bilecik escort izmit escort alanya escort yozgat escort burdur escort kütahya escort uşak escort gaziantep escort trabzon escort hatay escort kıbrıs escort balıkesir escort muğla escort alanya escort sakarya escort mutlu son masaj kayseri escort antalya escort istanbul escort bursa escort adana escort adıyamanescort bartın escort afyon escort tokat escort avcılar escort samsun escort konya escort aksaray escort kocaeli escort beylikdüzü escort kadıköy escort kırıkkale escort urfa escort bahçeşehir escort zonguldak escort sinop escort van escort trabzon escort yozgat escort corum escort kütahya escort tekirdağ escort urfa escort aydın escort manisa escort çanakkale escort mardin escort yalova escort giresun escort osmaniye escort kartal escort balıkesir escort afyon escort muğla escort edirne escort erzurum escort manisa escort kuşadası escort tokat escort antalya escort fethiye escort marmaris escort ordu escort bodrum escort bakırköy escort denizli escort çeşme escort karabağlar escort bornova escort karşıyaka escort ataşehir escort ataköy escort alsancak escort kurtköy escort büyükçekmece escort nişantaşı escort taksim escort bahçelievler escort gaziosmanpaşa escort şirinevler escort şişli escort eyüp escort başakşehir escort bebek escort levent escort etiler escort sarıyer escort mecidiyeköy escort bayrampaşa escort esenler escort üsküdar escort beyoğlu escort ümraniye escort bağcılar escort arnavutköy escort sancaktepe escort fatih escort beykoz escort tuzla escort beşiktaş escort küçükçekmece escort zeytinburnu escort esenyurt escort pendik escort trabzon escort malatya escort didim escort ayvalık escort Lucky strike djarum black karanfil djarum black satın al cinsel güç artırıcı hap sertleştirici hap isimleri marlboro touch parliament night blue marlboro shuffle muratti sigara camel sigara Captain Black Dark Crema kent mentollü Marlboro Double Fusion Summer Karpuz Marvel Compact Party Mix Kent Mix böğürtlenli marlboro double fusion vdcasino giris redwin giris jetbahis giris captain black sigara KENT D RANGE BLUE Marlboro Shuffle Captain Black Blue Winston Dark Blue Marlboro Touch Gray Parliament Night Blue marlboro double fusion Kent Switch Winston Dark Blue escort bayan ağrı escort aydın escort bostancı escort kağıthane escort halkalı escort amasya escort içerenköy escort kozyatağı escort kıbrıs escort merter escort ortaköy escort erenköy escort diyarbakır escort şaşkınbakkal escort çekmeköy escort sultançiftliği escort zonguldak escort yalova escort yozgat escort van escort uşak escort tunceli escort ardahan escort maraş escort urfa escort sivas escort giresun escort cavallo sigara cavallo sigara artvin escort balıkesir escort bartın escort batman escort tokat escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort tekirdağ escort sivas escort şırnak escort sinop escort rize escort siirt escort osmaniye escort bitlis escort ordu escort niğde escort nevşehir escort muş escort muğla escort mardin escort manisa escort kütahya escort kırşehir escort kırklareli escort kırıkkale escort kilis escort kastamonu escort kars escort karabük escort bolu escort burdur escort çanakkale escort maraş escort ısparta escort Kent Switch Winston Slender free shop Djarum Black kent switch Marlboro Shuffle captain black Marlboro Touch Djarum Black tipobet365 giris supertotobet giris bets10 giris betboo giris bahsegel giris mobilbahis giris betist giris Camel White Esse Black Marlboro Double Fusion Milano Eject Lucky Strike Double Click Marlboro Double Fusion Summer Karpuz Marlboro Double Fusion Marlboro Touch Djarum Black captain black Parliament Aqua Blue Captain Black sigara Kent Switch Captain Black Darm Crema free shop alkol marlboro touch blue Marlboro Touch Gray milano sigara captain black sigara fiyat ığdır escort çankırı escort hatay escort çorum escort gümüşhane escort giresun escort erzurum escort erzincan escort elazığ escort edirne escort düzce escort gaziemir escort konak escort buca escort ankara escort escort ankara çankaya escort adana escort kamagra jel fiyat kamagra nedir kamagra kamagra hap kurtköy escort Kurtköy Escort Escort Kurtköy Kurtkoy Escort Bayan Kurtkoy Escort davidoff gold slender djarum black vişne Winston Light captain black cialis mentollü sigara Winston Slender KENT D-RANGE BLUE Milano Eject Captain Black Blue Marlboro Double Fusion marlboro double fusion free shop sigara free shop Marlboro Double Fusion Captain Black Sigara Marlboro Double Fusion Marlboro Shuffle Marlboro Double Fusion captain black sigara Kent Switch kent d range blue Captain Black free shop sigara free shop marlboro gold touch marlboro touch aqua captain black satın al rotabet adres esse black Lucky Strike Mix Marlboro Touch Aqua djarum black satın al Marlboro Double Fusion Kent Mix kent switch kent d range blue Captain Black Sigara Djarum Black Lucky Strike Mix 4 Aromalı Parliament Night Blue Olmeca Tekila djarum black Kent Switch Mentollü GENTLEMAN JACK Winston Light Winston Slender Winston Dark Blue Winston Light Sigara Marvel Pipers Vosue Frisson Ome Super Slim Mentollü Marlboro Double Fusion Summer Karpuz parliament night blue Rothmans Sigara Kent Slim ROTMANS Sigara Marlboro Gold Touch Marlboro Gold Kent Switch free shop alkol Captain Black Darm Crema Marlboro Double Fusion Meharis Kent Switch Backwoods Islak Puro Kent Mentollü Marlboro RED Kırmızı Vosue Frisson KENT D RANGE BLUE Davidoff Gold Slender Captain Black free shop Marlboro Touch Aqua Winston Slender escort bursa Davidoff Sigara GENTLEMAN JACK Chivas Regal Marlboro Gold Touch free shop marlboro touch djarum black captain black KENT D-RANGE BLUE Davidoff Sigara Cavallo By Vasily Vinteroff Mentollü Marvel Compact Party Mix Djarum Vanilla Alcapone Sigara camel brown kent slim Rothmans Sigara kent mentollü marlboro red Colts Red Deluxe Vişne Sigara Marlboro Double Mix Pall Mall Switch Mentollü Tekel 2001 Djarum Vanilla Djarum Black HEETS Lucky Strike Double Click Kent Mentollü Marlboro Double Mix Duty Free Shop Winston Classic Red Sigara Pall Mall Switch Mentollü Rothmans Sigara Lucky Strike free shop alkol Marlboro Shuffle Parliament Aqua Blue Marlboro Touch Kent Switch Marlboro Touch Aqua Djarum Vanilya Duty Free Shop Amarula Likör Absnithe Yeşil Peri Davidoff Gold Slender Parliament Night Blue captain black Marlboro Touch Aqua Marlboro Double Fusion Summer Marlboro Touch Aqua Tekirdağ Rakı Çeşitleri olmeca tekila Djarum Black Parliament Night Blue Marlboro Double Fusion Summer Karpuz Winston Dark Blue Davidoff Sigara Captain Black Blue Marvel Compact Party Mix Duty Free Shop Marlboro Gold Touch Chivas Regal Viski free shop puro Milano Eject Esse Black ROTMANS Sigara More Sigara Kırmızı Marlboro Touch Gray Rothmans Sigara Marlboro Double Fusion Toscanello Puro Marlboro Gold şişli escort mecidiyeköy escort izmir escort Marlboro RED Kırmızı Kent Mentollü Marlboro Double Burst Marlboro Double Fusion Summer Karpuz marvel sigara spor haberleri zonguldak escort zonguldak escort zonguldak escort sex hikayeleri seks hikayeleri adana escort yozgat escort adana escort adana escort adana escort afyon escort malatya escort kars escort denizli escort manisa escort mersin escort tokat ecsort beylikdüzü escort bodrum escort bolu escort burdur escort burdur escort bursa escort bursam escort çeşme escort çorum escort didim escort diyarbakır escort diyarbakır escort tekirdağ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort eskişehir escort giresun escort giresun escort hatay escort ısparta escort kastamonu escort kayseri escort konya escort kuşadası escort kütahya escort malatya escort maraş escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort sivas escort tekirdağ escort trabzon escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort zonguldak escort sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri eskişehir escort eskişehir escort sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri antep escort antep escort antep escort antep escort giresun escort giresun escort kars escort kars escort kastamonu escort kastamonu escort kastamonu escort kastamonu escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kıbrıs escorrt kıbrıs escort kıbrıs escort kıbrıs escort Madspot shell kıbrıs escort wso shell tumbet bahis sitesi Süperbahis Giriş Best Curacao Online Casino - No KYC Casino bitcoin bahis siteleri Betrouwbare online casino - Dutch Casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Ruleta en vivo bono sin depósito espana. Casino Förslag, svenska online casino Mejores Casas de Apuestas, Mejores Casinos Online España 2022 Book of Ra 6 Book Of Ra Two Symbols Book Of Ra Xpand Book Of Ra Fixed Beste Online Casinos Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Novoline Spielotheken Online Sportwetten online spielothek Online Casinos Online Casinos und Spielotheken online casino bonus ohne einzahlung best 10 casinos Spassino free casino bonuses canlı iddaa siteleri bahis siteleri yeni adresi 2022 bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri para yatırma kolay para yatırılan bahis siteleri kolay bahis siteleri avrupa bahis siteleri casinos without verification ecopayz casino No Deposit Casino Bonus Best Online Casinos 2022 no deposit bonus r57 shell kocaeli escort kocaeli escort konya escort konya escort Cavallo By Vasily Vinteroff Mentollü Marlboro Touch Gray Kent Mentollü Parliament Aqua Blue Djarum Vanilla Winston Light free shop Jagermeister Marlboro Shuffle Captain Black Dark Crema Kent Switch Vosue Frisson Marlboro RED kocaeli escort konya escort kuşadası escort kuşadası escort kütahya escort kütahya escort kütahya escort kütahya escort sex hikayeleri sex hikayeleri malatya escort malatya escort manisa escort manisa escort manisa escort manisa escort maraş escort maraş escort mardin escort mardin escort mardin escort mardin escort mardin escort marmaris escort marmaris escort marmaris escort sex hikayeleri muğla escort muğla escort Parliament Night Blue muğla escort nevşehir escort nevşehir escort nevşehir escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort niğde escort ordu escort niğde escort niğde escort ordu escort ordu escort sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri rize escort sakarya escort rize escort rize escort sakarya escort bursa escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort samsun escort samsun escort urfa escort urfa escort urfa escort bursa escort sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri sinop escort Kent Mix Aroma Sigara sinop escort sinop escort sinop escort sinop escort sivas escort sivas escort sivas escort sivas escort sex hikayeleri Captain Black Blue tekirdağ escort tekirdağ escort tekirdağ escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort sex hikayeleri urfa escort urfa escort uşak escort uşak escort uşak escort van escort van escort van escort van escort yalova escort yalova escort yalova escort yalova escort yozgat escort yozgat escort yozgat escort afyon escort afyon escort afyon escort ağrı escort ağrı escort seks hikayeleri alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort alanya escort antalya escort antalya escort malatya escort ısparta escort artvin escort şişli escort mecidiyeköy escort bodrum escort hostagor bypass shell secure server bypass shell canli bahis oyna gaziantep escort mersin escort sohbet numaraları deneme bonusu veren bahis siteleri tyrone unblocked games sohbet hattı adana escort adana escort adana escort kayseri escort deneme bonusu gaziantep escort sohbet numaraları bedava bonus veren bahis siteleri 1xbet canlı bahis oyna yozgat escort yalova escort van escort uşak escort urfa escort zonguldak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdağ escort sivas escort şırnak escort sinop escort siirt escort samsun escort sakarya escort rize escort osmaniye escort maraş escort manisa escort wso shell ısparta escort ankara escort sincan escort eryaman escort gaziemir escort dikili escort gebze escort izmit escort ankara sınırsız escort izmit escort bursa escort bayan Winston Dark Blue Muratti Sigara Marvel Party Mix free shop sigara ataköy escort bahcelievler escort izmir escort eskişehir escort antalya escort ankara escort Winston Slender More Sigara Kırmızı Paket adana escort afyon escort adıyaman escort Milano Eject ağrı escort aksaray escort mersin escort izmir escort antalya escort ankara escort Ome Super Slim Mentollü Winston Classic Red Kent Nano Kent Mentollü Ürünlerimiz Lucky Strike Mix Mini Moods Backwoods Islak Puro Monte Cristo Habana fethiye escort selçuk escort aliağa escort erdemli escort fethiye escort adana escort ankara escort antep escort aydın escort diyarbakır escort bursa escort denizli escort kayseri escort eskişehir escort kocaeli escort konya escort malatya escort maraş escort muğla escort mardin escort mersin escort ordu escort sakarya escort samsun escort urfa escort tekirdağ escort erzurum escort balıkesir escort kamagra jel gorukle escort free shop sigara mersin escort kocaeli escort mecidiyeköy escort halkali escort beşiktaş escort nişantaşı escort sefaköy escort KENT D RANGE BLUE r57 shell c99 shell amasya escort ankara escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort batman escort antalya escort balıkesir escort aydın escort bilecik escort çankırı escort çorum escort çanakkale escort denizli escort bitlis escort elazığ escort burdur escort bolu escort edirne escort bursa escort bingöl escort düzce escort diyarbakır escort erzincan escort giresun escort hakkari escort gümüşhane escort gebze escort ığdır escort hatay escort eskişehir escort gaziantep escort erzurum escort ısparta escort kastamonu escort kıbrıs escort kars escort kocaeli escort kırşehir escort kırklareli escort konya escort kayseri escort kilis escort karabük escort istanbul escort izmir escort karaman escort kırıkkale escort kütahya escort mardin escort manisa escort rize escort osmaniye escort malatya escort nevşehir escort niğde escort mersin escort maraş escort muş escort ordu escort muğla escort sakarya escort samsun escort siirt escort tokat escort sinop escort uşak escort zonguldak escort urfa escort şırnak escort sivas escort yalova escort kuşadası escort yozgat escort trabzon escort van escort tunceli escort tekirdağ escort didim escort alanya escort şahinbey escort yenimahalle escort küçükçekmece escort çankaya escort fethiye escort bağcılar escort pendik escort ümraniye escort keçiören escort şehitkamil escort torbalı escort osmangazi escort manavgat escort etimesgut escort avcılar escort antakya escort bornova escort selçuklu escort esenler escort beylikdüzü escort sultangazi escort bahçelievler escort maltepe escort başakşehir escort ataşehir escort kartal escort sincan escort izmit escort gaziemir escort beşiktaş escort nazilli escort üsküdar escort marmaris escort tuzla escort beykoz escort zeytinburnu escort fatih escort esenyurt escort sancaktepe escort iskenderun escort bergama escort karşıyaka escort arnavutköy escort narlıdere escort beyoğlu escort sarıyer escort gaziosmanpaşa escort çeşme escort bodrum escort bitlis escort konak escort çekmeköy escort batman escort şişli escort alsancak escort bayrampaşa escort kadıköy escort kağıthane escort buca escort afyon escort adana escort aksaray escort adıyaman escort balıkesir escort antalya escort burdur escort bursa escort eskişehir escort konya escort karabük escort hatay escort gebze escort ısparta escort kütahya escort kastamonu escort malatya escort diyarbakır escort maraş escort mardin escort manisa escort kilis escort gaziantep escort giresun escort erzurum escort edirne escort gaziantep escortları 1xet giriş sohbet numaraları wso shell mersin escort sincan escort uşak escort samsun escort tekirdağ escort siirt escort muğla escort ordu escort urfa escort zonguldak escort yozgat escort tokat escort osmaniye escort turgutreis escort sakarya escort niğde escort yalova escort van escort bodrum escort escort bodrum escort ankara escort izmir escort antalya escort konya escort denizli escort kayseri escort diyarbakir escort mersin escort malatya escort Absnithe Yeşil Peri pendik escort kartal escort tuzla escort iddaa tahminleri günün bankosu spor toto tahminleri garanti maçlar Winston Light Sigara VİCEROY Sigara free shop sigara Jack Daniels Tennessee Honey Djarum Black Karanfil ve Cherry Vişne Camel Brown Amarula Likör Jack Daniels Tennessee Honey Olmeca Tekila Tekirdağ Rakı Çeşitleri Marlboro Double Fusion Summer Karpuz izmit anal yapan escort izmit sınırsız escort escort bayan eskort ankara bursa merkez escort fuck google izmit escort bayan gebze escort kocaeli sınırsız escort kocaeli eskort bayan yahya kaptan escort çınarcık escort yalova escort Captain Black Blue Djarum Black polatlı escort porn Child hacklink r57 shell istanbul escort ankara escort bodrum escort ataşehir escort bodrum escort atasehir escort florya escort kıbrıs escort denizli escort görükle escort izmit escort eskişehir escort aliağa escort manavgat escort iskenderun escort inegöl escort zeytinburnu escort tarsus escort etimesgut escort ataşehir escort keçiören escort artvin escort kayseri escort sivas escort bursa escort rize escort şanlıurfa escort sakarya escort çağlayan escort mersin escort antalya escort pendik escort kartal escort tuzla escort maltepe escort bostancı escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort bayan escort kartal kurtkoy eskort pendik escort bayan kartal escort bayan maltepe escort bayan ataşehir escort escort tuzla pendik escort kurtköy escort kartal eskort maltepe eskort ataşehir eskort tuzla eskort pendik eskort kurtkoy eskort escort bayan eskort kartal eskort tuzla eskort maltepe kurtköy eskort marlboro touch blue captain black winston sigara marlboro double fusion Sobranie sigara djarum black Parliament sigara Marlboro shuffle Dunhill Sigara Senator sigara Esse Sigara 520 Kalpli Sigara Kent Sigara Harvest sigara Marlboro Double Fusion Summer Karpuz Davidoff Sigara Marvel sigara Cavallo Sigara Marlboro Edge Slim Colts Sigara Lucky Strike Marlboro Gold marlboro red marlboro touch marlboro touch gri marlboro touch aqua Davidoff Sigara beşiktaş escort Kadıköy escort Bostancı escort Ataşehir escort Ümraniye escort Anadolu yakası escort Bostancı escort Ümraniye escort Ataşehir escort Ataşehir escort Anadolu Yakası escort Kadıköy escort Ankara rus escort ankara escort Sincan escort Ankara escort kızlar Escort ankara ankara escort ankara escort bayan ankara escort Escort sincan Escort eryaman Escort ankara Escort antalya Kızılay escort bayan antalya escort Kızılay escort antalya escort Escort antalya ankara escort bayan antalya escort bayan Çankaya escort bayan Sincan escort bayan Eryaman escort Eryaman escort bayan Çankaya escort ankara escort Etlik escort bayan antalya escort bayan Keçiören escort bayan Etlik escort tuzsuz şampuan hatay escort izmir escort manisa escort çerkezköy escort çorlu escort sivas escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort antalya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort batman escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort elazığ escort erzincan escort edirne escort gebze escort giresun escort hakkari escort ığdır escort gümüşhane escort ısparta escort izmit escort istanbul escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırklareli escort kırıkkale escort kırşehir escort muş escort kütahya escort nevşehir escort osmaniye escort niğde escort rize escort siirt escort şırnak escort sinop escort tokat escort tunceli escort van escort uşak escort yalova escort zonguldak escort yozgat escort aydın escort adana escort afyon escort kocaeli anal yapan escort gölcük escort darıca escort izmit rus escort izmit otele gelen escort izmit kendi evi olan escort izmit eve gelen escort bursa rus escort alfa shell angel shell r57 shell çekiliş sitesi sunucu tarama hacklink panel pubg hile al backlink sales site speed test hacklink Tanıtım Yazısı seo sorgula seo sorgulama sunucu tarama alfa shell instagram takipci hilesi smm panel smm panel insagram Free Followers instagram Followers instagram takipci satın al instagram unfollow instagram beğeni hilesi postegro kurtköy escort şirinevler escort içmeler escort ofis escort kundu escort görükle escort çankaya escort etimesgut escort mamak escort eryaman escort altındağ escort polatlı escort kahramankazan escort haymana escort yenimahalle escort wso shell whmcs killer Whmcs Killer V4 kurtkoy escort bayan pendik escort pendik escort bayan ankara eve gelen escort pendik escort tuzla escort bayan tuzla escort viagra fiyat tuzla escort tuzla escort karagümrük escort pendik escort dudullu escort kadıköy escort kabataş escort istanbul escort istanbul escort istanbul bayan escort istanbul masaj ıspartakule escort incirli escort idealtepe escort içerenköy escort hendek escort istanbul escort bayan haydarpaşa escort hasanpaşa escort harem escort harbiye escort güngören escort gülsuyu escort gülhane escort gaziosmanpaşa escort gaybul adapazarı escort florya escort eminönü escort fulya escort zeytinburnu escort galata escort fıstıklı escort fındıkzade escort lifta 20 mg lifta 5 mg degra orcafil viagra hap viagra sipariş viagra fiyatı viagra satış viagra eczacıbaşı viagra fiyatları viagra sipariş viagra fiyatı webpostegro fenerbahçe escort kartal escort sex hikaye kartal escort nişantaşı escort eyüp escort feneryolu escort kurtköy escort postegro gazte oku son dakika haberleri dünyadan haber haberler adıyaman haber afyon haberleri haberler adana haberleri gazte oku son dakika haberleri gazte oku ankara evi olan escort etimesgut escort kartal escort pendik escort mostbetuz.live betwinner www.aztelekom.org mostbet Melbet olimpbet kz betwinner çanakkale escort zonguldak escort yozgat escort uşak escort yalova escort balıkesir escort bursa escort eskişehir escort erzurum escort edirne escort çanakkale escort denizli escort maltepe escort postegro giriş instagram gizli profilleri gör urfa escort tunceli escort trabzon escort tekirdağ escort soma escort sivas escort siirt escort şırnak escort rize escort sakarya escort sinop escort rize escort diyarbakır escort ordu escort osmaniye escort nazilli escort nevşehir escort muş escort mudanya escort mersin escort marmaris escort mardin escort malatya escort manisa escort maraş escort akbük escort akyaka escort akçakoca escort alanya escort aliağa escort alsancak escort altınkum escort altınoluk escort antakya escort anamur escort amasra escort altıparmak escort atakum escort postegro pendik escort www.aztelekom.org/Pe şişli escort şişli escort bayan soundtracker.fm/bn/melbet-casino/ slottica mecidiyeköy escort istanbul escort bayan slottyway Zeytinburnu Escort Pin up casino

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem