Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

.

.

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) – zmodernizowany 04.2018 przez prof. Ewę Kraskowską

I.    Informacje ogólne

1.   Nazwa modułu kształcenia: Teoria przekładu

2.   Kod modułu kształcenia: 03-TPR-21PDM

3.   Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach wybranej (fakultatywnej) specjalizacji

4.   Kierunek studiów: filologia polska

5.   Poziom studiów: II stopień

6.   Rok studiów: II

7.   Semestr: zimowy

8.   Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 h wykładu, 15 h ćwiczeń

9.   Liczba punktów ECTS: 4

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Ewa Kraskowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.Język wykładowy: polski, angielski

 

II.   Informacje szczegółowe

1.   Cel (cele) modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów z różnymi teoriami przekładu

- uporządkowanie wiedzy teoretycznoliterackiej

- doskonalenie umiejętności tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski tekstów naukowych z zakresu humanistyki (praca indywidualna i zespołowa)

- doskonalenie znajomości English for Academic Purposes

- kształtowanie świadomości transkulturowej

2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2; potwierdzone osiągnięciami efektów kształcenia w zakresie przedmiotów: poetyka przekładu, historia przekładu

3.   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

 

Symbol

efektów

kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia  dla kierunku studiów#  

TPR_01

zreferować i porównać koncepcje przekładu wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21

TPR_02

wyjaśnić rolę studiów nad przekładem w całokształcie wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W21, K_K05

TPR_03

czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne z zakresu teorii literatury i studiów nad przekładem w języku polskim i angielskim

K_W01, K_W02, K_W03,  K_U04, K_U06,

TPR_04

dokonać przekładu średnio skomplikowanego tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

K_U14

TPR_05

przygotować i przedstawić w dowolnej formie prezentację  o tematyce przekładoznawczej

K_U10

TPR_06

czynnie uczestniczyć w zespołowej pracy translatorskiej 

K_K12

 

4.   Treści kształcenia

 

Nazwa modułu kształcenia: Teoria przekładu

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01

zakres, miejsce i znaczenie teorii przekładu w naukach humanistycznych

TPR_02

TK_02

wielojęzyczność i wielokulturowość a problemy przekładu

TPR_02

TK_03

strukturalistyczne i semiotyczne badania nad przekładem

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_04

przekład w ujęciu hermeneutycznym

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_05

polisystemowa teoria przekładu

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_06

zwrot kulturowy w Translation Studies

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_07

przekład w perspektywie studiów feministycznych, genderowych i postkolonialnych

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_08

przekładoznawstwo kognitywistyczne

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_09

tłumaczenie wspomagane komputerowo (Computer Assisted Translation, CAT)

TPR_04, TPR_06

TK_10

przekład audiowizualny

TPR_01, TPR_03, TPR_05

TK_11

prawo autorskie a przekład

TPR_02

TK_12

tłumaczenie tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych (z języka angielskiego na polski)

TPR_04, TPR_06

 

5.   Zalecana literatura

-         E.Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków 2004

-         G.Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000

-         Polska myśl przekładoznawcza, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2013

-         Postcolonial Translation. Theory and Practice, ed. S. Bassnett, H. Trivedi, Routlege 1999

-         Routlege Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker, Routlege 1998

-         Współczesne teorie przekładu, red. P.Bukowski, M.Heydel, Kraków 2009

 

6.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: nie dotyczy

7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Biblioteczka translatologiczna (Repozytorium WFPiK): https://150.254.98.91:444/r_glowny.php?powrotd=13&nr_ekr=1 .

Strony specjalizacji przekładowej: www.przekladowa.amu.edu.pl; http://www.teoriaprzekladu.edu.pl/

 


 

III. Informacje dodatkowe

1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Teoria przekładu

Symbol efektu kształcenia dla modułu

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

TPR_01

TK1 do TK8

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prowadzenie notatek z zajęć w ogólnodostępnym pliku (chmura)

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

ocena aktywności w trakcie zajęć

egzamin pisemny

TPR_02

TK1 do TK8

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prowadzenie notatek z zajęć w ogólnodostępnym pliku (chmura)

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

ocena aktywności w trakcie zajęć

egzamin pisemny

TPR_03

TK1 do TK8

lektura i prezentacja indywidualna, dyskusja w grupie, prowadzenie notatek z zajęć w ogólnodostępnym pliku (chmura)

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

ocena aktywności w trakcie zajęć

egzamin pisemny

TPR_04

TK9

praca indywidualna i zespołowa (w trakcie zajęć i poza godzinami kontaktowymi)

ocena pracy pisemnej (notatki z zajęć)

TPR_05

TK3 do TK8

praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi  i wystąpienie w trakcie zajęć

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

TPR_06

TK9

praca zespołowa w trakcie zajęć i poza godzinami kontaktowymi (chmura)

ocena efektów pracy zespołowej

 

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:

-         Interdyscyplinarność w studiach nad przekładem

-         Zwrot kulturowy w TP

-         Typologie przekładu (Jakobson, Reiss)

-         Polisystemowa teoria przekładu

-         Przekład audiowizualny i intersemiotyczny


 

 

2.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Teoria przekładu

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Godziny konsultacji

2

Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach (wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu, przygotowanie prezentacji w dowolnej formie, prowdzenie wspólnych notatek z zajęć)

6

Czytanie wskazanej literatury

20

Przygotowanie do egzaminu

20

Tłumaczenie fragmentu tekstu naukowego z j.angielskiego

20

Egzamin pisemny

2

SUMA GODZIN

99

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

4

 

 

3.   Kryteria oceniania

 

-         aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

-         wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

-         sprawność translatorska (zwłaszcza w zakresie tłumaczenia tekstu naukowego z dziedziny studiów nad przekładem, literaturoznawstwa lub językoznawstwa);

-         umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych, wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznych umiejętności translatorskich

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, zadowalająca umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

3,0 - zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), umiarkowana świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, słaba umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

 

2,0 - niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu

 

 


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem